VW 1002 a 23 1 c - agasgasd - Correctievoorschrift VWO 2023 tijdvak 1 Engels Het - Studeersnel (2023)

Correctievoorschrift VWO

2023

tijdvak 1

Engels

Het correctievoorschrift bestaat uit:1 Regels voor de beoordeling2 Algemene regels3 Vakspecifieke regels4 Beoordelingsmodel5 Aanleveren scores6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 3,3 en 3 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van deWet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen enbijbehorende scores centraal examen vastgesteld.Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 3 t/m 3 van hetUitvoeringsbesluit WVO 2020 van belang:1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens. De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde.4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regelingvan het College voor Toetsen en Examens van toepassing:1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 3 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend; 3 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 3 indien slechts ÈÈn voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 3 indien meer dan ÈÈn voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 3 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

NB2 T.a. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 T.a. aanvullingen op het correctievoorschrift: Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout. Verduidelijking Het correctievoorschrift is vÛÛr de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie- voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. Een fout Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuitExamenblad bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zospoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In diegevallen vermeldt de aanvulling:

ñ Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. en/ofñ Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepuntenmoeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat eenaanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-termrekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Boris should look to the satirists

1 B

Tekst 2 This art is bananas

2 C
3 B

Tekst 3 THE ETHICIST

4 maximumscore 2 4-1 b 4-2 e 4-3 f

indien drie goed 2indien twee goed 1indien een of geen goed 0

Vraag Antwoord Scores

Vraag Antwoord Scores

Tekst 7 Teaching ëgrití is bad for children, and bad for

democracy

14 C
15 A

16 maximumscore 1 Nee

17 C

18 C

19 A

20 D

21 maximumscore 1 However, praising (alinea 3)

OpmerkingScorepunt ook toekennen als de juiste zin (deels) verder is overgenomenof de juiste zin op een andere manier is aangewezen.

Tekst 8 The hipster effect

22 C

23 maximumscore 1 (Ja, alinea) 7

24 B

25 D

26 D

27 B

Vraag Antwoord Scores

Tekst 9 The future of diversity

28 A
29 B
30 C
31 C

32 maximumscore 1 In our (alinea 2)

OpmerkingScorepunt ook toekennen als de juiste zin (deels) verder is overgenomenof de juiste zin op een andere manier is aangewezen.

33 maximumscore 2 1 niet 2 niet 3 wel 4 niet

indien vier goed 2indien drie goed 1indien twee of minder goed 0

34 D

Tekst 10

35 B

36 maximumscore 3 1 niet 2 niet 3 wel 4 wel 5 niet 6 niet

indien zes goed 3indien vijf goed 2indien vier goed 1indien drie of minder goed 0

VW-1002-a-23-1-c 10 lees verder ►►►

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in deapplicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens.Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 1 juni teaccorderen.

Ook na 1 juni kunt u nog tot en met 13 juni gegevens voor Cito accorderen. Dezegegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maarworden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrijte geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolfook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

tweede tijdvakOok in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidatenbehaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten descores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen

tekst 1 The Irish Times, 2019tekst 2 New Scientist, 2020tekst 3 The New York Times Magazine, 2019tekst 4 The Economist, 2009tekst 5 New York Times, 2018tekst 6 theguardian, 2018tekst 7 aeon 2016tekst 8 technologyreview, 2019tekst 9 thewalrus, 2019tekst 10 Darke, Rick Gekoski, 2017tekst 11 The Economist, 2014tekst 12 theguardian, 2020tekst 13 The Sydney Morning Herald, 2016

einde 

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 03/06/2023

Views: 6605

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.